27 Μαΐου 2021

Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2021

Θετικά λειτουργικά αποτελέσματα μέσα σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον διύλισης που επηρεάζει τη βασική δραστηριότητα του Ομίλου.

Σημαντική ανάκαμψη δημοσιευμένης κερδοφορίας, στα υψηλότερα των τελευταίων ετών.

 • Δημοσιευμένα ΕΒΙΤDA στα €176 εκατ. και Καθαρά Κέρδη στα €90 εκατ. Τα υψηλότερα από το Γ΄ τρίμηνο 2018.
 •  Ικανοποιητικά λειτουργικά αποτελέσματα, παρά το δυσμενές επιχειρησιακό περιβάλλον. Στα €60 εκατ. τα Συγκρίσιμα EBITDA.
 • Στα €24 εκατ. το χρηματοοικονομικό κόστος – στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.
 •  Ιστορικά υψηλότερη κερδοφορία για τον κλάδο Πετροχημικών. Έγκριση επένδυσης ύψους €35 εκατ. στο εργοστάσιο πολυπροπυλενίου στη Θεσσαλονίκη.
 •  Υλοποιείται η στρατηγική “VISION 2025”, για την Ενεργειακή Μετάβαση. Περιβαλλοντικοί στόχοι για επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2050.
 •  Στόχευση για 600 MW χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ σε λειτουργία μέχρι το 2025 – θα ξεπεράσει τα 2 GW το 2030. Υλοποιήθηκε ήδη το 40% του μεγάλου Φ/Β πάρκου 204 MW στην Κοζάνη.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2021, με τα Δημοσιευμένα κατά ΔΠΧΑ Κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στα €176 εκατ. και τα Καθαρά Κέρδη στα €90 εκατ.. Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανήλθαν στα €60 εκατ., με τα αντίστοιχα Καθαρά Κέρδη στα €2 εκατ..

Τα υψηλά δημοσιευμένα κέρδη οφείλονται κυρίως στην ανάκαμψη των διεθνών τιμών και την επίπτωσή τους στην αποτίμηση αποθεμάτων, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος των απωλειών που κατέγραψε ο Όμιλος το 2020, όταν η πανδημία οδήγησε σε απότομη μείωση των τιμών αργού πετρελαίου και προϊόντων.

Σε σχέση με τη λειτουργική κερδοφορία, εξαιρώντας δηλαδή την επίπτωση από τις διεθνείς τιμές, οι επιδόσεις των διυλιστηρίων διεθνώς συνεχίζουν να επηρεάζονται από τη μειωμένη ζήτηση πετρελαιοειδών στα καύσιμα κίνησης και ιδιαίτερα σε καύσιμα αεροπορίας, λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις. Η κατηγορία αυτή αποτελεί ένα μεγάλο ποσοστό της παραγωγής και των πωλήσεων τους, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η περίοδος ιδιαίτερα χαμηλών περιθωρίων διύλισης.

Όσον αφορά την Ελληνική αγορά, η ζήτηση καυσίμων στο τελευταίο τρίμηνο καταγράφεται ως η χαμηλότερη ιστορικά, καθώς, καθ’ όλη τη διάρκεια του τριμήνου, επικράτησαν αυστηροί περιορισμοί στις εσωτερικές μετακινήσεις και τα ταξίδια.

Επιπλέον, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία, αυξήθηκαν σημαντικά οι ποσότητες δικαιωμάτων ρύπων που πρέπει να αγοραστούν από τη διεθνή αγορά. Αυτή η εξέλιξη, σε συνδυασμό με τη μεγάλη αύξηση της τιμής τους, επιβαρύνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας των Ευρωπαϊκών διυλιστηρίων και την ανταγωνιστικότητά τους σε σχέση με τρίτες χώρες.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Όμιλος διατήρησε τις καλές λειτουργικές του επιδόσεις. Συγκεκριμένα, η απόδοση των διυλιστηρίων, η αριστοποίηση εφοδιασμού παρά τη μειωμένη διαθεσιμότητα αργών, η αύξηση μεριδίων αγοράς στην εγχώρια αγορά και η εισαγωγή νέων διαφοροποιημένων προϊόντων στη λιανική εμπορία, καθώς και η ιστορικά υψηλότερη κερδοφορία στον κλάδο Πετροχημικών, αντιστάθμισαν εν μέρει το δυσμενές επιχειρησιακό περιβάλλον.

Επικαιροποίηση στρατηγικής – Κύριες εξελίξεις

Τον Απρίλιο του 2021, ο Όμιλος προχώρησε σε επικαιροποίηση της στρατηγικής του, λαμβάνοντας υπόψιν την επιταχυνόμενη ενεργειακή μετάβαση, εξειδικεύοντας τους στόχους του αναφορικά με θέματα Περιβάλλοντος – Κοινωνίας – Διακυβέρνησης (ESG), καθώς και τα μέσα επίτευξής τους.

Συγκεκριμένα, η νέα στρατηγική «Vision 2025» βασίζεται σε 5 βασικούς πυλώνες:

 • Καθορισμός συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης κατά 50% του αποτυπώματος αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, με δέσμευση για net zero έως το 2050
 • Αναπροσαρμογή επιχειρηματικής στρατηγικής και την ανάπτυξη του εναλλακτικού πυλώνα δραστηριότητας σε καθαρή ενέργεια
 • Μετάβαση σε μια κατάλληλη εταιρική δομή για τις δραστηριότητες του Ομίλου, με τρόπο που να προωθεί τη στρατηγική αυτή
 • Αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές
 • Υιοθέτηση νέας εταιρικής ταυτότητας που θα αναδεικνύει τη νέα εικόνα του Ομίλου

Στο πλαίσιο δημιουργίας ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου ο Όμιλος επιδιώκει, τη δραστική μείωση των εκπομπών άνθρακα στις δραστηριότητες αλυσίδας αξίας προϊόντων πετρελαίου μέσω έργων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και χρήσης καθαρότερων μορφών ενέργειας, μετάβαση σε καθαρότερα καύσιμα και υιοθέτηση τεχνολογιών μπλε/πράσινου υδρογόνου. Επιπλέον στοχεύει στην ανάπτυξη σημαντικού χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, 600 MW μέχρι το 2025 και 2 GW μέχρι το 2030, αρχικά σε Φ/Β και χερσαία αιολικά, με μελλοντική επέκταση σε θαλάσσια αιολικά και εφαρμογές αποθήκευσης, επενδύοντας τόσο σε οργανική ανάπτυξη όσο και σε εξαγορές, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σημειώνεται ότι, οι εργασίες κατασκευής του Φ/Β πάρκου 204 MW στην Κοζάνη συνεχίζονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και έχει ήδη ολοκληρωθεί σχεδόν το 40% του έργου.

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο πετροχημικών, έχει ήδη εγκριθεί η επένδυση ύψους €35 εκατ. για αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής πολυπροπυλενίου στη Θεσσαλονίκη σε 300 χιλ. τόνους, με ορίζοντα υλοποίησης τα επόμενα δυόμισι έτη. Η επένδυση αυτή αυξάνει τη καθετοποίηση με τη διύλιση, αυξάνει τις εξαγωγές και συμβάλει στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου.