ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ACTION24

Για το διαγωνισμό «Action24» που διοργανώνει η εταιρία SPORT TV που εφεξής καλείται <Ο Διοργανωτής> με τεχνικό πάροχο την «ΑΜΑΖΕ Α.Ε.», ισχύουν τα κάτωθι:

1] Στο διαγωνισμό «Action24» έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της «εταιρίας SPORT TV.» και της «ΑΜΑΖΕ ΑΕ», καθώς και οι συγγενείς πρώτου (Α΄) βαθμού όλων των παραπάνω.

2] Οι διάφοροι διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν τη σεζόν 2016 από το μήνα Νοέμβριο 2016 μέχρι το μήνα Ιανουάριο 2016. Οι όροι των διαγωνισμών ευρίσκονται επίσης αναρτημένοι στον ιστότοπο της Διοργανώτριας http://www.action24.gr

3] Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τους τρόπους συμμετοχής στους διαγωνισμούς μέσω των εκπομπών του «Action24» με κάρτες ή/ και φάσες με τα στοιχεία των διαγωνισμών ή / και από τους παρουσιαστές των εκπομπών. Βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποτελούν οι δεξιότητες τους και το επίπεδο γενικών γνώσεων που αυτοί διαθέτουν. Για συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καλέσουν από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο στο 901 800 8124 και να πληκτρολογήσουν όσο πιο γρήγορα μπορούν τον αριθμό που θα ακούσουν στο ηχογραφημένο μήνυμα. Συγκεκριμένα, ακολουθώντας τις φωνητικές οδηγίες, οι συμμετέχοντες καλούνται να πληκτρολογήσουν όσο πιο γρήγορα μπορούν έναν αριθμό που θα τους επικοινωνείται τυχαία από το εκάστοτε ηχογραφημένο μήνυμα, από το 1 έως το 9, και εφόσον ολοκληρώσουν την πληκτρολόγηση, καλούνται να ηχογραφήσουν το ονοματεπώνυμό τους. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δώσει ανεπαρκώς, ελλιπώς, εσφαλμένως τα ανωτέρω στοιχεία ή κατά τρόπο μη ευκρινώς ηχογραφημένα, τότε αυτός αποκλείεται. Η χρέωση για κάθε κλήση είναι 1,23€ από σταθερό τηλέφωνο ή 2,07€ από κινητό τηλέφωνο, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%). Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των τηλεφωνικών κλήσεων ανά συμμετέχοντα. Κάθε τηλεφωνική κλήση από τον ίδιο χρήστη θεωρείται ως ξεχωριστή προσπάθεια. Η διάρκεια και ο αριθμός των διαγωνισμών που θα φιλοξενούνται στις εκπομπές και που θα ανακοινώνονται όπως αυτοί θα είναι σε ισχύ κάθε φορά από την παρουσιάστρια αυτής, καθώς και το πλήθος των νικητών αυτών δύναται να αλλάζουν. Είναι στην πλήρη διακριτική ευxέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας να ορίζει τον αριθμό και τη διάρκεια των διαγωνισμών, καθώς και το πλήθος των νικητών αυτών (τα οποία κάθε φορά θα ανακοινώνονται εκ των προτέρων με κάθε πρόσφορο μέσο). Επιπρόσθετα, η Διοργανώτρια Εταιρεία, δύναται να φιλοξενεί ταυτόχρονα περισσότερους από έναν διαγωνισμούς στην ίδια εκπομπή. Ο / οι νικητής / τές των διαγωνισμών, δεν αποκλείονται από τους επόμενους διαγωνισμούς.

4] Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν υποβληθεί μέσω κλήσης από ελληνικό μη απόρρητο αριθμό σταθερού ή / και κινητού τηλεφώνου, εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι το χρόνο λήξης του διαγωνισμού και όπως αυτή η χρονική στιγμή ανακοινώνεται από τους παρουσιαστές των εκπομπών και συνοδεύονται κατά την καταχώρηση τους από όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία. Κάθε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων και χωρίς τη καταχώρηση των υποχρεωτικών στοιχείων, θα θεωρείται άκυρη. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών.

5] Κάθε κλήση θα παραλαμβάνεται από ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα διαχείρισης κλήσεων.

6] Τα έπαθλα του διαγωνισμού δύναται να μεταβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για αυτά από τους παρουσιαστές των εκπομπών.

7] Η ανάδειξη των νικητών και των αναπληρωματικών νικητών αυτών, ένας (1) αναπληρωματικός νικητής για κάθε έναν (1) τακτικό νικητή, θα γίνεται αφότου ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Νικητής του δώρου θα είναι ο συμμετέχων που θα έχει καλέσει στο 9018008124 και θα έχει πληκτρολογήσει γρηγορότερα τον αριθμό που θα έχει ακούσει στο ηχογραφημένο μήνυμα, ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού που έχει προωθηθεί μέσω της εκπομπής, σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Ρητά διευκρινίζεται, πως στην περίπτωση όπου δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες έχουν πληκτρολογήσει στον ίδιο χρόνο τον αριθμό που τους έχει ζητηθεί από το ηχογραφημένο μήνυμα της κλήσης προς το 9018008124 και συναμα ο χρόνος αυτός είναι ο γρηγορότερος ανάμεσα στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού στη διάρκεια του διαγωνισμού, τότε νικητής θα αναδεικνύεται ο συμμετέχων του οποίου η απάντηση θα έχει ληφθεί πρώτη κατά απόλυτη χρονική σειρά από την πλατφόρμα διαχείρισης των κλήσεων. Το αποτέλεσμα αυτό θα λαμβάνεται από την ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα διαχείρισης των συμμετοχών.

8] Ο νικητής θα λαμβάνει κλήση από την εταιρεία «SPORT TV», στην τηλεφωνική σύνδεση (κινητό ή σταθερό) με την οποία έλαβε μέρος στο διαγωνισμό, για να ενημερωθεί λεπτομερώς σχετικά με την παραλαβή του δώρου του. Ταυτόχρονα το ονοματεπώνυμο του νικητή θα ανακοινώνεται από τους παρουσιαστές στο τέλος της εκπομπής και στη συνέχεια το ονοματεπώνυμο του νικητή θα αναρτάται στον ιστότοπο του Διοργανωτή, όπου και θα παραμένει για διάστημα τριάντα (30) ημερών.
Στην περίπτωση όπου παρέλθει το ως άνω περιγραφόμενο διάστημα των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, χωρίς να έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το νικητή ή χωρίς ο νικητής να έχει επικοινωνήσει με την εταιρεία, τότε η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαθέτει τα δώρα είτε εκ νέου σε άλλο διαγωνισμό, είτε όπως αλλιώς αποφασίσει.
Η παραλαβή των επάθλων θα γίνεται το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ενημέρωση του νικητή σύμφωνα με τη διαδικασία ενημέρωσης όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 8 των παρόντων όρων.
Ειδικά και αναφορικά με τα χρηματικά έπαθλα, η καταβολή του χρηματικού επάθλου θα γίνεται στο νικητή μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ενημέρωσή του
Ο νικητής, προκειμένου να παραλάβει το δώρο, θα πρέπει να προσκομίσει αστυνομική ταυτότητα και αντίγραφο λογαριασμού κινητού ή πιστοποίηση καρτοκινητού από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην οποία ανήκει. Κατά την παραλαβή του δώρου, ο νικητής θα υπογράφει τη σχετική δήλωση αποδοχής του δώρου που θα του παρέχεται από το Διοργανωτή.
Στην περίπτωση που ο νικητής είναι αλλοδαπός, τότε θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο του διαβατηρίου του επικυρωμένο αρμοδίως.

Στην περίπτωση που ο νικητής είναι κάτοικος της επαρχίας και το δώρο ξεπερνά σε βάρος τα δύο (2) κιλά, τότε ο νικητής θα αναλαμβάνει ιδία δαπάνη τα έξοδα αποστολής του δώρου. Εάν αυτό δεν γίνει αποδεκτό από τον νικητή, τότε το δώρο θα περνάει αυτόματα στον επιλαχόντα.
Τα ονόματα των νικητών θα αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή και θα ανανεώνονται κάθε εβδομάδα. Τα ονόματα των νικητών θα παραμένουν αναρτημένα για το διάστημα ενός (1) μηνός.

9] Τα δώρα του διαγωνισμού είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα δώρα. Οι δε τυχεροί, οφείλουν να συμπεριφερθούν στα πλαίσια καλής πίστης και των χρηστών ηθών. Σε περίπτωση όπου το έπαθλο αφορά σε χρηματικό ποσό και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις αυτές όπου το καταβαλλόμενο χρηματικό έπαθλο στον νικητή είναι ίσο ή / και μεγαλύτερο των 1001 (χιλίων ένα) Ευρώ, τότε το εν λόγω έπαθλο φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%). Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται (ήτοι, αφαιρείται άνευ ετέρου από το καταβλητέο, στο νικητή, ποσό) από τον καταβάλλοντα κατά το χρόνο της καταβολής του ποσού στο δικαιούχο. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3842/2010. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των δικαιούχων για τα ποσά αυτά.

10] Για τυχόν παράπονα ή ερωτήσεις σχετικά με το τεχνικό σκέλος του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται και στο τηλέφωνο παραπόνων της ΑΜΑΖΕ 210-6403090.

11] Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει μέρη αυτών των όρων ή και όλους τους όρους συμμετοχής στο σύνολό τους, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να είναι υποχρεωμένη προς αποζημίωση σε όποιον συμμετέχοντα, στην ιστοσελίδα του καναλιού http://www.action24.gr

12] H Διοργανωτής και η ΑΜΑΖΕ A.Ε. δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στην υπηρεσία, που είτε οφείλονται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία), είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

H Διοργανωτής και η ΑΜΑΖΕ A.Ε. επιπλέον δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, σε περίπτωση που ο χρήστης για οποιοδήποτε λόγο δεν κάνει σωστή χρήση της υπηρεσίας.

Αν για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοργανώτριας ή/ και της AMAZE Α.Ε. - όπως λάθος ή ημιτελή στοιχεία ή στοιχεία που για όποιους τεχνικούς, τηλεπικοινωνιακούς ή άλλους λόγους δεν ηχογραφήθηκαν από το χρήστη σωστά ή ευήκοα - η αποδελτίωση των στοιχείων των συμμετεχόντων δεν καταστεί εφικτή, τότε η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά και κατά την κρίση της το δικαίωμα να προχωρήσει στον επόμενο σε σειρά ταχύτερο χρήστη.

13] Η Διοργανώτρια εταιρεία θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της κάρτας SIM, που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου με το οποίο έλαβε μέρος στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση κατά την οποία ο νικητής δεν είναι ο κάτοχος του κινητού ή είναι κάτοχος εταιρικής σύνδεσης, τότε για την παραλαβή του δώρου του θα πρέπει να προσκομίσει δήλωση του νόμου (άρθρο 8 Ν. 1599/1986), την οποία θα υπογράφει (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Αρχή) ο κάτοχος του κινητού ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας σε περίπτωση εταιρικής σύνδεσής, στην οποία θα δηλώνει πως έχει δώσει το δικαίωμα στο χρήστη-νικητή του διαγωνισμού να χρησιμοποιεί την κάρτα SIM για προσωπική χρήση και πως ο ίδιος αποποιείται του δικαιώματος του δώρου, το οποίο πλέον θα παραλάβει ο κατονομαζόμενος νικητής. Αλλως το δώρο μπορεί να παραληφθεί μόνον από τον ιδιοκτήτη του αριθμού που κέρδισε. Στην περίπτωση κατά την οποία ο νικητής του διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών, το δώρο θα παραλαμβάνει αυτός που ασκεί την επιμέλεια αυτού.

14] Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στις διοργανώτριες εταιρίες για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Έτσι, οι διοργανώτριες εταιρίες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για διαφημιστικούς σκοπούς, η, δε, συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

15] Η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος.

Οι παρόντες όροι του διαγωνισμού έχουν αποκλειστική ισχύ καταργώντας κάθε παλαιότερους που έχουν κατατεθεί. Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαβει ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό είναι καθώς και τυχόν τροποποιήσεων αυτών.

16] Με την κλήση από σταθερό ή κινητό στο 9018008124 κάθε συμμετέχων συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου αυτή διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ΄ εντολή και για λογαριασμό τους. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από την Εταιρεία και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό τη μελλοντική ενημέρωση του συμμετέχοντος μέσω sms για τις προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει και ως τροποποιήθηκε με το Ν.3471/2006, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την πρόσβαση, την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν.2472/1997, όπως ισχύει επικοινωνώντας με την Εταιρεία ΑΜΑΖΕ ΑΕ ή με οποιαδήποτε άλλο φορέα ορίσει η Εταιρεία.

17] Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων (ή των αλλαγών τους) και θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

18] Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

 

Όροι διαγωνισμού Ελαστικών Bridgeston:

1) Νικητής του διαγωνισμού μπορεί να είναι όποιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και είναι κάτοχος επιβατικού ή 4Χ4 αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας.

2) Εξαιρετικά το έπαθλο του διαγωνισμού μπορεί να χορηγείται και σε συζύγους ή συγγενείς πρώτου βαθμού συγγενείας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας των νικητών, εφόσον οι τελευταίοι δεν έχουν στο όνομά τους κάποιο επιβατικό μέσο.

3) Αποκλείονται του δώρου του διαγωνισμού οι υπάλληλοι των εταιρειών ΕΛΑΣΤΡΑΚ και SPORT TV καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι πρώτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

4) Οι νικητές του διαγωνισμού θα παραλαμβάνουν το έπαθλο του διαγωνισμού, με την επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Ειδικά για την περίπτωση χορήγησης του δώρου σε συγγενείς των νικητών, οι τελευταίοι   θα πρέπει να προσκομίζουν και σχετικό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να αποδεικνύεται η συγγενική ιδιότητα με το νικητή του διαγωνισμού.

5) Η παραλαβή του δώρου, εφόσον οι νικητές είναι κάτοικοι του Νομού Αττικής, θα γίνεται από την έδρα της ΕΛΑΣΤΡΑΚ (Κηφισιά, Θηβαϊδος αρ. 15 & Κορνηλίου, τηλ. 210 8196960) όπου και θα γίνεται η τοποθέτηση των ελαστικών στα οχήματα. Στην περίπτωση που οι νικητές είναι κάτοικοι επαρχίας, τότε ύστερα από συνεννόηση με την ΕΛΑΣΤΡΑΚ (τηλ. 210 8196960), η παραλαβή και η τοποθέτηση των ελαστικών θα γίνεται από τον κατά τόπο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη-βουλκανιζατέρ της ΕΛΑΣΤΡΑΚ στην περιοχή του τόπου κατοικίας.

6) Ρητά διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την τοποθέτηση των ως άνω ελαστικών και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι επιβαρύνουν αποκλειστικά τους νικητές.

7) Οι νικητές του διαγωνισμού παρέχουν την ρητή συγκατάθεση και εξουσιοδότηση στην ΕΛΑΣΤΡΑΚ για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω εντύπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, η ΕΛΑΣΤΡΑΚ επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή του σχετικού δώρου για διαφημιστικούς αυτής σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός  στον διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

8) Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται και την ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση των νικητών για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που τηρείται από την ΕΛΑΣΤΡΑΚ αποκλειστικά για τον σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει και τις αποφάσεις και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

9) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ακυρωθεί ή ματαιωθεί ή δεν τηρηθεί η διεξαγωγή (συνολικά ή εν μέρει) του διαγωνισμού εκάστοτε τηλεοπτικής εκπομπής, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της ανωτέρας βίας, η ΕΛΑΣΤΡΑΚ θα έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση αζημίως.